Print this page

Development of product and manufacturing innovations

IThe Grant scheme under BG16RFOP002-1.005 „Development of product and manufacturing innovations”, belongs to OP „Innovations and competitiveness” 2014-2020, is open. The deadline for submission of project proposals through the ISUN 2000 electronic system is 17:30 on 26.09.2017 (including ). The main features of the Grant scheme are: Applicants must have minimum 3 completed financial years (2014, 2015 and 2016). The implementation of the project should lead to the development of an innovation having at least 6th or higher level of technological readiness: TRL 6 - Technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies); TRL 7 - System prototype demonstration in operational environment; TRL 8 - System complete and qualified; TRL 9 - Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space). The implementation of the project should result in the development of a product (product or service) or a process falling under any of the following priority areas of the Bulgarian Innovation Strategy for Smart Specialisation: ICT and informatics; Mechatronics and clean technologies; Industry for healthy living and biotechnologies; New technologies in the creative and recreational industries. The Grant scheme implies two combined application regimes - applicable regime „Support for projects for R&D“ and regime „de minimis“. Partnership with an outside scientific organization or university is encouraged - it gives higher funding intensity and additional points in the evaluation. For a Project to be eligible for funding, it must receive a minimum of 70-73 points (with a maximum of 90 points), paying attention to: • Developed innovation should prove to be a novelty on the global or European market and outperforms alternative solutions - 20 points; • The candidate enterprise must have proven innovative capability and be financially stable before the project is implemented (the company's balance sheet for 2014-2016) - 37 points. The remaining points, with few exceptions (for example, the enterprise is registered in the Northwest region), can be obtained from well-written projects. The current Grant scheme budget will include about 100 projects for micro and small businesses, around 25 projects for medium-sized enterprises and about 20 large enterprise projects. For more information, please contact the Binational Chamber of Commerce Bulgaria - Israel!


(bulgarian)

Отворена Грантова схема по BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Стартира прием на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения през ИСУН 2020 е 17:30 ч. на 26.09.2017г.
Основните характеристики на Грантовата схема са:
Кандидатите следва да имат поне три приключени финансови години (2014-2015-2016 г.). Изпълнението на проекта следва да води до разработването на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност: TRL 6 - Технология, демонстрирана в релевантна среда или TRL 7 - Прототип, демонстриран в операционна среда или TRL 8 - Завършена и сертифицирана система или TRL 9 - Изпробвана система в операционна среда.
Крайните резултати от проекта следва да попадат в някоя от четирите тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация: ИКТ и информатика; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии и Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.
Грантовата схема предполага с два комбинирани режима на кандидатстване - режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ и режим „de minimis“. Насърчава се партньорството с външна научна организация или университет – дава по-висок интензитет на финансирането и допълнителни точки при оценката.
За да може проектът да бъде класиран за финансиране, следва да получи минимум 70-73 точки (при максимален сбор от 90 точки), като следва да се обърне внимание на:
• Разработваната иновация следва да се докаже, че представлява новост на световния или европейския пазар и превъзхожда алтернативните решения – 20 точки
• Предприятието-кандидат следва да има доказан иновативен капацитет и да е финансово стабилно преди изпълнението на проекта (вземат се данни от ОПР-то и баланса на фирмата за периода 2014-2016 г.) – 37 точки.
Останалите точки, с малки изключения (напр. че предприятието е регистрирано в Северозападен район), може да се получат при добре написан проект.
Наличният бюджет на Грантовата схема ще стигне да бъдат финансирани около 100 проекта на микро и малки предприятия, около 25 проекта на средни предприятия и около 20 проекта на големи предприятия.
За повече информация се обърнете към Двунационалната Търговска Камара България – Израел!

Rate this item
(0 votes)